Sự Mạch Lạc Trong Bài Viết IELTS Task 2

9/28/2015 5:09:33 PM
1534 lượt xem


Để bài viết mạch lạc và các ý có sự liên kết chặt chẽ (đáp ứng tiêu chí Coherence and Cohesion), bạn cần dùng các từ/cụm từ liên kết các câu, các đoạn (chương sau sẽ trình bày chi tiết về sự mạch lạc của bài viết theo yêu cầu thang điểm 7).
 

1. Sự mạch lạc giữa các đoạn

Trong bài viết của bạn, từ đầu tiên chỉ xuất hiện một lần ở đoạn mở đầu, từ tóm lại chỉ xuất hiện một lần ở đoạn kết luận, do vậy bạn chỉ cần học từ first và cụm từ in sum; từ hơn nữa (diễn tả sự tiếp nối, tăng tiến) có thể xuất hiện hai lần nên bạn cần học hai từ: moreover, besides; từ nhưng (được dùng để nêu ý đối lập) có thể xuất hiện hai lần nên bạn cần học hai từ: however, but.
 

2. Sự mạch lạc giữa các câu
 
  
 Diễn tả quan hệ  nguyên nhân/kết quả
 
 because + mệnh đề  bởi vì ...
 due to + (cụm) danh từ            vì ...
 So, + mệnh đề  Cho nên ...
 …thereby doing sth.  do đó ... (Bài viết có thể đạt điểm cao nếu bạn sử dụng cách diễn đạt này, ví dụ: The government should raise the public’s green awareness, thereby creating a more livable environment.)
 
 
  Diễn tả sự so sánh
 
 Compared with sth., ...  So với điều gì đó, ...
 By/In contrast,...  Trái lại, ... (Dùng ở đầu câu khi so sánh giữa câu trước và câu sau)
 On the other hand,...  Mặt khác, ...
 On the contrary, ...  Trái lại, ... (Từ trái nghĩa: likewise)
 Diễn tả sự      
 nhượng bộ
 Although + mệnh đề    Mặc dù ...
 despite + (cụm) danh từ  Mặc dù ...
 Diễn tả mục đích  In order to do sth.,...  Để làm việc gì đó, ...
 Nêu ví dụ  For example, ...  Ví dụ, ...
 
           
                   
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
DU HỌC HOPECO
12 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (08) 35 173 345 – 35 173 678
Fax: (08) 35 173 111   

bài liên quan

bình luận